Kdo je spolek

Spolek Boj s dluhy je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dobročinný spolek Boj s dluhy vznikl v letech, kdy docházelo k významným legislativním změnám týkajících se finančního trhu, zejména pak v legislativních oblastech upravujících pravidla úvěrového trhu a podmínky insolvenčních řízení.

 

Svou činností se spolek zaměřuje na poskytování pomoci a podpory při prevenci před vznikem tíživé finanční situace a platební neschopnosti u osob, které pomoc vyhledávají v rané fázi vzniku finančních obtíží. U osob, které platební neschopnost zastihla nepřipravené, se aktivně podílí na řešení finančních problémů rodin a jednotlivců, kteří se do výše uvedených obtíží dostaly z jakýchkoli příčin.

Zájemci o služby spolku nejsou omezováni místem trvalého bydliště, národností, výší závazků, ani výší svého příjmu. Spolek své služby přednostně věnuje osobám ve finanční tísni, zejména pak případům osob, které se staly obětí špatného výkladu podmínek úvěrového vztahu se svými věřiteli či dokonce úvěrové podvodu. Zvláštní ohled je brán na matky samoživitelky pečující o děti, nebo na osoby, jejichž finanční tíseň se projevila např. po nečekaných životních zvratech, jako jsou zdravotní a podobné komplikace.

 

Jednoduše řečeno, má spolek za náplň činnosti mimo jiné podílet se na dobročinných akcích směřujících zejména k posilování prevence a sanace finančních problémů a navyšování finanční gramotnosti spoluobčanů, kteří patří do rizikových skupin ohrožených propadem příjmu, nástupem platební neschopnosti a úpadkem.

Kdo jsou členové

Členy spolku jsou osoby dlouhodobě se věnující a působící oblasti insolvenčních řízení, spotřebitelského a podnikatelského úvěrování a obecně jakéhokoli finančního poradenství, popřípadě osoby usilující o dosažení obecného blaha se zkušenostmi v jiném oboru, jež může být pro klienty spolku užitečný.

Mezi zakládajícími členy spolku najdeme například osoby s ekonomickým a filozofickým vzděláním, popřípadě osoby s minulostí bohatou na praktické zkušenosti z oblasti fungování exekutorských úřadů,

vymáhacích procesů, či mnohačetnou účastí na přezkumných jednáních a schůzích věřitelů, díky čemuž jsou schopni obsáhnout širokou škálu potřeb klientů sdružení a pomáhat nejenom hlediska ekonomického ale také praktického, lidského a pedagogického. Vedoucí členové spolku mají navíc praktické zkušenosti s dluhovým poradenstvím po dobu delší sedmi let. Před založením spolku aktivně vyřešili více než 4000 složitých lidských osudů, velmi často zasažených úpadkovým řízením.

Michal Moučka

získal s vyznamenáním magisterský titul v oboru filosofie na universitě Pardubice. Již v průběhu studia se aktivně zapojil do podnikatelského života a na pole financí poprvé vstoupil v roce 2011. Vlastní společnost zakládal poprvé v roce 2012. Od tohoto roku se věnoval zejména řešení finanční tísně a utváření jednotné filosofie společnosti k přístupu v řešení úpadkové problematiky dlužníků.

Po pěti letech aktivního působení v oblasti dluhového poradenství osobám, na než dopadla exekuční vřava, se začal věnovat myšlence utváření jednotného jazyka pro dialektiku mezi věřitelem a dlužníkem. Ta je podle jeho názoru v současné době pochroumána dopady přehnané ochrany spotřebitele, na kterou věřitelé často reagovaly prudkou změnou popisu podmínek, kterým dnes běžní zájemci o úvěr bez složité právní a ekonomické průprava nemohou rozumět. Aktivně se zasazuje o tvorbu jednotného pole pro řešení nedorozumění, jež často vedou ke konci rozumné diskuse mezi dlužníkem a věřitelem. Nejraději se věnuje klientům s atypickými problémy vyžadujícími tvůrčí přístup. Čím složitější je problém, tím zajímavější je cesta k jeho řešení.

Vítězslav Moravec

studoval na Univerzitě v Hradec Králové, obor finanční managment, avšak tohoto studia zanechal z důvodu narůstajícího množství povinností souvisejících s vedením společností, na kterých zaujal vedoucí pozici. Od roku 2011 nastoupil dráhu úspěšného finančního poradce, kdy první vlastní poradenskou firmu zakládal roku 2012. V současné době působí, jako předseda představenstva akciové společnosti MMGFG a.s., je jednatelem několika společností působících v oblasti zejména financí, poskytování služeb a finančního managementu vlastněných společností.

Je mladý pečující otec, který si po letech praxe na exekutorském úřadu udělal vlastní obrázek o fungování vztahu mezi věřiteli a dlužníky. Od roku 2012 sbírá bohaté zkušenosti na poli spotřebitelských i podnikatelských úvěrů, kde prosazuje zejména myšlenku zdvořilé domluvy a společného dosažení spokojenosti obou stran. Obdobně smýšlí i v osobním životě. V oblibě má zejména rozumné a odpovědné klienty, kteří si připouští pravdivou míru vlastního zavinění. Věří, že u lidí, kteří mají vůli stavět se vlastním problémům čelem, se rozumné řešení vždy najde.

Tomáš Janda 

promovaný inženýr ekonomie, se zabývá již roky problematikou osobních financí nejen profesně, ale i jako absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, na které působil také po velkou část studia jako akademický senátor. Během svého působení na fakultě podnikohospodářské a v universitním senátu se podílel na chodu a hospodaření celé školy, pořádal také odborné přednášky s účastí renomovaných ekonomů z řad vrcholových pozic finančních institucí, investičních fondů, karetních poskytovatelů et cetera v rámci předmětu osobní a rodinné finance.

Dále založil investiční firmu DuPont Investment, která pod záštitou ČNB umožňuje lidem investovat svoje peníze, aby se zajistili a zhodnocovali svoje prostředky. Jeho posláním je lidem pomáhat a učit se dobře hospodařit, aby mohli spokojeně usínat bez dluhů a budit se s pocitem prosperity.