Filosofie spolku

Obecně závazná pravidla lidského chování vyžadují pevné základy morálky, které platí vždy a za všech okolností bez rozdílu pohlaví, národnosti, vyznání a jakékoli další charakteristiky lidské bytosti. Aby bylo skutečně možné dosáhnout zlepšení stavu dnešního světa, je třeba vynaložit nemalé úsilí, zejména na poli mezilidských vztahů. Současná ekonomicky velmi tíživá doba s sebou přináší nebývalé potřeby, nezvyklou poptávku po komfortu, možnosti nakládání s volným časem a podobné. Zároveň však přináší i tíživý propad mezi jednotlivými vrstvami obyvatel. Ten má své počátky mimo jiné ve špatné výchově, nedostatečném ekonomickém povědomí a nízké finanční gramotnosti obyvatelstva, podobně jako v dalším vyčleňování sociálních skupin.

 

Dalším významným charakterem současné doby je vystoupení do popředí zvláštní strany – spotřebitele. Ten vyžaduje zvláštní práva zacházení a ve smluvních vztazích stojí z pravidla v opozici se zkušeným a práva znalým podnikatelem.

Práva spotřebitelů jsou v současné době na vzestupu, jsou často upravována a rozšiřována ve prospěch zejména finančně slabších, méně vzdělaných osob s nižším právním povědomím. Takový spotřebitel je prvkem natolik významným ve smluvních vztazích, že je v současné době Evropskou unií, jakož i iniciativou jednotlivých států hojně upravována legislativa týkající se vztahu mezi podnikatelem a spotřebitelem. Pokud připustíme myšlenku, že spotřebitel je v rámci smluvního či obdobného vztahu s podnikatelem slabší strana, je zároveň třeba připustit myšlenku, že je třeba vytvářet takové ekonomické prostředí, aby bylo dosaženo rovnosti mezi jednotlivými spotřebiteli a zejména napravit jejich dosavadní pochybnou výchovu k finanční gramotnosti a finanční odpovědnosti. Obdobná změna vyžaduje změnu přístupu k výchově a také jednorázový zásah do již existujících smluvních vztahů, které se vlivem nedůsledného dodržování pravidel smluvních podmínek poškodily do té míry, že je již nelze napravit obvyklým způsobem. Insolvenční zákon a jeho právě probíhající legislativní úpravy mají za úkol mimo jiné umožnit takový smysluplný způsob narovnání majetkoprávních vztahů mezi věřitelem a dlužníkem, aby byla dlužníkovi umožněna ekonomická náprava jeho života a dosažení podmínek, které nepoškodí žádnou ze zúčastněných stran výraznějším způsobem.

Jsme dobročinný spolek

V obvyklé praxi se však v současné době začínají objevovat případy, kde se osoby, jež dosáhly dobrodiní v podobě oddlužení, buď již v jeho průběhu, nebo krátce po splnění podmínek a naplnění smyslu oddlužení, opět dostávají do finanční tísně, protože samotný proces oddlužení v současné podobě stíhá pokrývat pouze režim narovnání majetkoprávních vztahů, ale nedbá v širším měřítku potřeby navýšení finanční gramotnosti účastníků na straně dlužníka, jež jsou základním předpokladem pro budoucí dobrý život ekonomicky napraveného subjektu, jakým bývá spotřebitel nejčastěji v rámci smluvního vztahu s podnikatelem v oblasti spotřebitelských úvěrů.

Dnešní doba vyžaduje mimo jiné relativně vysoké právní povědomí dlužníka, který má v průběhu probíhajícího oddlužení složité sady podmínek a povinností, jež je třeba dodržovat pravidelně či nahodile tak, aby dosaženého dobrodiní využil v mezích stanovených zákonem a dosáhl nejen vlastní ekonomické nápravy, ale také maximální možné míry uspokojení zejména přihlášených nezajištěných pohledávek. Dobročinný spolek Boj s dluhy je zde zejména proto, aby pomáhal lidem zorientovat se v těchto složitých právních situacích a našel s nimi společně nejlepší možné řešení.

Zavolejte nám 800 224 400

Složité podmínky a četné významné legislativní úpravy zákona o úpadku a způsobech jeho řešení mimo jiné přinášejí komplikace do oblasti dialektiky mezi dlužníkem a správcem v insolvenčním řízení, dlužníkem a věřitelem a v neposlední řadě také ve vztahu mezi dlužníkem a soudem. Dobročinný spolek Boj s dluhy přichází do tohoto procesu se základním předpokladem, že aby byla smysluplně naplněna všechna pravidla vyplývající z legislativy upravující úpadkové řízení, je třeba vytvářet mimo jiné takové komunikační kanály mezi dlužníkem a ostatními účastnými subjekty, aby byl dlužník nejen ekonomicky očištěn, ale aby také zejména celému procesu dobře rozuměl, chápal jeho význam, uvědomoval si dobrodiní, které mu bylo stranou soudu poskytnuto a vnášel do procesu maximální možnou míru vlastní odpovědnosti a zejména si z procesu odnesl poučení v oblasti právní a finanční. Dlužník si musí uvědomovat vrcholně výchovný charakter procesu oddlužení.

 

Za tímto účelem se dobročinný spolek Boj s dluhy věnuje zejména vytváření patřičných komunikačních kanálů, které by dlužníka jednoznačně dovedli k pochopení procesu a všech jeho úskalí, jakož i dopadů, které má proces na majetek, ekonomické vztahy, právní vztahy s věřiteli a procesní podobu období za trvání úpadkového řízení, zejména oddlužení.

 

Dobročinný spolek Boj s dluhy se mimo vztahu mezi spotřebiteli a podnikateli intenzivně věnuje také úpadkovému řízení, popřípadě obdobným způsobům sanace nezdařených ekonomických vztahů mezi podnikatelskými subjekty, zejména je-li podnikatelem fyzická osoba podnikající, popřípadě menší společnost v ekonomicky špatném stavu. Pro tyto subjekty platí obdobná pravidla, neboť rozdíl mezi podnikatelem a spotřebitelem je v četných případech takřka výhradně formální, ale neznamená skutečný rozdíl v oblasti právního povědomí či úrovně finanční gramotnosti subjektů na straně dlužníka.

Dnešní složitá doba, která s sebou také přinesla legislativní úpravy spravující podmínky vztahu mezi subjekty poskytujícími spotřebitelské úvěry a úvěry obecně, vyprovokovala také četné pokusy věřitelů o obcházení zákona upravujícího legislativu kolem spotřebitelského úvěru. Ten je velmi často převáděn právě do roviny vztahu mezi dvěma podnikatelskými subjekty s tím, že ani jeden není v pozici spotřebitele, a tedy se na něj zákon o spotřebitelském úvěru buď neuplatní vůbec, nebo pouze z části. Takové subjekty vyžadují z pohledu Boje s dluhy zvláštní pozornost, neboť se běžně setkáváme s tím, že jde o spotřebitele, který zjednodušeně řečeno nenaplnil podmínky pro získání spotřebitelského úvěru. Věřitel namísto, aby odmítl úvěr poskytnout, reagoval převedením tohoto vztahu například na investici do podnikání začínajících podnikatelů, popřípadě investici do podnikání zvláštních živností, které ze zákona nevyžadují živnostenské oprávnění, jmenovitě například pronájmy nemovitostí. Tehdy není prokazatelné, zda osoba, která z pohledu živnostenského úřadu nepodniká, je podnikatel či spotřebitel. Podobné nešvary současné doby se Boj s dluhy pokouší intenzivní a soustavnou činností odbourat a seznámit s nimi i laickou veřejnost.

Stanovy spolku ke stažení